ثبت‌نام و عضویت در بانک اطلاعاتی

تمامی کارآفرینان ایرانی فعال در حوزه‌های اقتصادی و کارآفرینی در سراسر جهان، می‌توانند در بانک اطلاعاتی ثبت نام نمایند و با خرید بسته‌های عضویت، از سرویس‌ها و امتیازات متنوع بانک اطلاعاتی بهره‌مند گردند.

اشخاص حقیقی

۳۰۰.۰۰۰ تومان
سرویس یک ساله
 • درج اﻃﻼﻋــﺎت ﭘﺎﯾﻪ حقیقی در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
 • درج اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻰ و ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﻫﺎى ﻓﺮدى
 • درج ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸــﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدى
 • درج ﻣﺨﺘﺼــﺮى از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﮐﺎرى آﯾﻨﺪه و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
 • اﺧﺘﺼﺎص وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ(۵ تصویر)
 • اﺧﺘﺼﺎص وﯾﺘﺮﯾــﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزى (۱ ﺗﺼﻮﯾﺮ ۳ ﻣﺎه)
 • ﺻﺪور ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻰ در ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ (ﺳﺮوش، اﯾﺘﺎ، ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام)
 • اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻰ در ﻣﺤﯿــﻂ ﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ (دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮﻧﺪﯾﮓ و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ) در ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ (ﺳﺮوش، اﯾﺘﺎ، ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام) (ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪود ۵۰۰ ﺑﺎزدﯾد)
 • ﺗﺨﻔﯿﻒ ۵۰ درﺻﺪ ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر در دوره ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ (۱نفر)

شرکت ها و مؤسسات
کوچک

۳۰۰.۰۰۰ تومان
سرویس یک ساله
 • درج اﻃﻼﻋــﺎت ﭘﺎﯾﻪ حقوقی در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
 • درج اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻰ و ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى‌ﻫﺎى شرکت
 • درج ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸــﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدى
 • درج ﻣﺨﺘﺼــﺮى از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﮐﺎرى آﯾﻨﺪه و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
 • اﺧﺘﺼﺎص وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ(۵ تصویر)
 • اﺧﺘﺼﺎص وﯾﺘﺮﯾــﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزى (۱ ﺗﺼﻮﯾﺮ ۳ ﻣﺎه)
 • ﺻﺪور ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻰ در ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ (ﺳﺮوش، اﯾﺘﺎ، ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام)
 • اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻰ در ﻣﺤﯿــﻂ ﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ (دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮﻧﺪﯾﮓ و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ) در ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ (ﺳﺮوش، اﯾﺘﺎ، ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام) (ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪود ۵۰۰ ﺑﺎزدﯾد)
 • ﺗﺨﻔﯿﻒ ۵۰ درﺻﺪ ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر در دوره ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ (۱نفر)
استارتاپ‌ها

شرکت‌ها و موسسات
متوسط

۵۰۰.۰۰۰ تومان
سرویس یک ساله
 • درج اﻃﻼﻋــﺎت ﭘﺎﯾﻪ حقوقی در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
 • درج اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻰ و ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﻫﺎى شرکت
 • درج ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸــﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدى
 • درج ﻣﺨﺘﺼــﺮى از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﮐﺎرى آﯾﻨﺪه و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
 • اﺧﺘﺼﺎص وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ(۱۰ تصویر)
 • اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔﺬارى وﯾﺪﺋﻮ (ﺗﯿﺰر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ) (۱ عدد)
 • ﺻﺪور ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻰ در ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ (ﺳﺮوش، اﯾﺘﺎ، ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام)
 • اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻰ در ﻣﺤﯿــﻂ ﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ (دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮﻧﺪﯾﮓ و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ) در ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ (ﺳﺮوش، اﯾﺘﺎ، ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام) (ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪود ۱۰۰۰ ﺑﺎزدﯾد)
 • ﺗﺨﻔﯿﻒ ۵۰ درﺻﺪ ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر در دوره ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ (۲ نفر)

شرکت‌ها و واحد‌های
اقتصادی بزرگ

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
سرویس یک ساله
 • درج اﻃﻼﻋــﺎت ﭘﺎﯾﻪ حقوقی در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
 • درج اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻰ و ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪىﻫﺎى شرکت
 • درج ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸــﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدى
 • درج ﻣﺨﺘﺼــﺮى از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﮐﺎرى آﯾﻨﺪه و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
 • اﺧﺘﺼﺎص وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ(۲۰ تصویر)
 • اﺧﺘﺼﺎص وﯾﺘﺮﯾــﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزى (۳ ﺗﺼﻮﯾﺮ ۱۲ ﻣﺎه)
 • اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔﺬارى وﯾﺪﺋﻮ (ﺗﯿﺰر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ) (۲ عدد)
 • ﺻﺪور ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻰ در ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ (ﺳﺮوش، اﯾﺘﺎ، ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام)
 • اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻰ در ﻣﺤﯿــﻂ ﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ (دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮﻧﺪﯾﮓ و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ) در ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ (ﺳﺮوش، اﯾﺘﺎ، ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام) (ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪود ۲۰۰۰ ﺑﺎزدﯾد)
 • ﺗﺨﻔﯿﻒ ۵۰ درﺻﺪ ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر در دوره ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ (۳ نفر)

کارگاه‌های آموزشی

نظر به اهمیت ارتقاء سطح دانش و مهارت افراد جامعه به ویژه کارآفرینان در موضوعات مرتبط با اقتصاد، کارآفرینی، کسب و کار، مدیریت و …؛
و با توجه به اعلام آمادگی جمع کثیری از فرهیختگان و اساتید برجسته کشور برای همکاری با “مرکز کارآفرینی اسلامی و کسب و کارحلال” و “بانک اطلاعاتی کارآفرینان مسلمان”؛
کارگاه‌های آموزشی کاربردی در محورهای “سبک زندگی اقتصادی” “توانمندسازی اقتصادی کارآفرینان” “کارآفرینی، کسب و کار، مدیریت، .برندسازی و…” برگزار می‌گردد
به شرکت‌کنندگان در کارگاه‌ها مدرک معتبر، اعطا می‌شود و همچنین نفرات برتر کارگاه‌ها به عنوان استعدادهای برتر، معرفی می‌شوند.

شرایط و قوانین

 • فعالیت این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
 • برای تمامی کاربران سایت پروفایل شخصی تعبیه و طراحی شده تا در صورت بروز مشکل و شکایت، رسیدگی لازم به عمل آید.
 • این سایت حریم خصوصی کاربران خود را رعایت کرده و هیچ یک از اطلاعات پروفایل اعضا، از قبیل عکس، شماره تماس و …، بدون توافق کاربر، برای سایرین نمایش داده نخواهد شد.
 • مسئولیت صحت کلیه اطلاعات پروفایل هر کاربر، به عهده خود شخص می باشد.
 • با توجه به مهمترین رویکرد “مرکز کارآفرینی اسلامی و کسب وکار حلال” و “بانک اطلاعاتی کارآفرینان مسلمان”، که کمک به تقویت اقتصاد ملی کشورمان می باشد، بدیهیست کلیه افرادی که در این بانک اطلاعاتی عضو می‌گردند بر این میثاق هستند تا ضمن رعایت قوانین و مقررات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، تمامی همت و تلاش خود را در جهت رشد اقتصاد ملی، به ویژه حمایت از تولید ملی، به کار بندند.