می 4, 2014

حمایت از طرح های کارآفرینی اسلامی

حمایت از طرح های کارآفرینی اسلامی
می 5, 2014

رتبه بندی کارآفرینان مسلمان

رتبه بندی کارآفرینان مسلمان و صاحبان کسب و کارهای حلال بر اساس شاخص ها و معیارهای اقتصاد اسلامی
می 6, 2014

تدوین معیارهای کارآفرینی اسلامی

تدوین معیارها و شاخص های کارآفرینی اسلامی و کسب وکار حلال
می 7, 2014

سامانه هم افزایی کارآفرینی اسلامی

بانک اطلاعاتی تخصصی – شبکه ارتباطی و سامانه هم افزایی کارآفرینانی اسلامی و صاحبان کسب و کارهای حلالIslamic Entrepreneurs Directoryسامانه اختصاصی و شبکه ارتباطی برای هم […]