رتبه بندی کارآفرینان مسلمان و صاحبان کسب و کارهای حلال بر اساس شاخص ها و معیارهای اقتصاد اسلامی